Preguntes freqüents

La Zona d’Anunciants és una part del web del BOPB destinada exclusivament als nostres anunciants, des de la qual es pot accedir a totes les funcionalitats que s'ofereixen a la zona pública i a serveis als quals només pot accedir l'anunciant del BOPB: inserció d'anuncis, consulta dels estats dels anuncis, gestió de permisos, entre d'altres serveis.


Per utilitzar aquest servei s’ha d’estar donat d’alta com anunciant del BOPB.

Cada organisme anunciant ha d’acreditar el nomenament del seu representant legal de forma fefaent amb la corresponent documentació. A la vegada, el representant legal ha de designar a un o més gestors de permisos per tal que acreditin les persones facultades a tramitar i/o ordenar la inserció dels anuncis.

Cada organisme anunciant ha de tenir, obligatòriament, un representant legal i un gestor de permisos.

Tràmits alta nou anunciant, representant legal o gestor de permisos:


És obligatòria la utilització de certificat electrònic reconegut per ordenar la inserció dels anuncis, excepte pels tramitadors, consultors i gestors de permisos que ho poden fer amb usuari/paraula de pas.


S’han d’utilitzar els sistemes d’identificació i d’autenticació definits per a la utilització d’aquest servei, d’acord amb les instruccions aprovades a l’efecte i publicades a la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona.


Representant legal

És la persona que representa l'organisme davant el BOPB. S’ha d’acreditar el seu nomenament de forma fefaent amb la corresponent documentació.

Cada organisme per a poder publicar els seus anuncis ha de tenir obligatòriament un representat legal.

La seva funció principal és nomenar el/s gestor/s de permisos.

Gestor de permisos

És l’encarregat de donar d’alta els usuaris amb rol de consultor, tramitador i/o signatari. Té l’obligació de mantenir actualitzat el registre de persones autoritzades del seu organisme anunciant.

Alhora també és l’encarregat de crear els grups de publicació de l’anunciant, que es corresponen amb els diferents circuits de signatura que hagi de tenir.

Cada organisme per poder publicar anuncis ha de tenir obligatòriament un gestor de permisos.

Què es pot fer com a gestor de permisos?

Consultor

El consultor pot accedir a la Zona d'Anunciants amb certificat electrònic o amb usuari / paraula de pas.

Si el consultor està donat d’alta en més d’un organisme o en més d’un grup de publicació el primer que ha de fer és escollir el que sigui del seu interès.

Un cop escollit l’organisme o grup de publicació es pot canviar.

Què es pot fer com a consultor?

 • Consultar els diferents estats dels anuncis: Esborranys, Pendents de modificar, Pendents d’anul·lar, Pendents de signar, Pendents de publicar, Anul·lats i/o Publicats.
 • Organismes i Grups de publicació: consultar en quins està donat d’alta.
 • Editar el seu perfil (excepte NIF i permisos).
 • Exportar a XLS els llistats d’anuncis.

Tramitador

Vídeo informatiu de la nova zona d'anunciants pels tramitadors

El tramitador pot accedir a la zona d'anunciants amb certificat electrònic o amb usuari/paraula de pas.

Si el tramitador està donat d’alta en més d’un organisme o en més d’un grup de publicació el primer que ha de fer és escollir el que sigui del seu interès.

Un cop escollit l’organisme o grup de publicació es pot canviar.

Què es pot fer com a tramitador?

Pantalla d’inici dels tramitadors
 1. Insereix un nou anunci: tramitar i enviar a signar l’anunci als signataris.
 2. Esborrany: guardar una fitxa d’anunci que s’ha iniciat però no s’ha enviat a signar. Es podrà modificar o esborrar.
 3. Anuncis pendents de modificar: revisar, modificar i tornar a enviar a signar els anuncis que els signataris han demanat que fossin modificats.
 4. Consulta els anuncis:
  • Consultar l’estat dels anuncis, filtrant per estat, data d’entrada, núm. de registre o de referència administrativa.
  • Accions: des d’aquesta icona es pot portar a terme totes les accions descrites amb els esborranys i els anuncis pendents de modificar.
  • També poden demanar al signatari l’anul·lació dels anuncis que estiguin en l’estat d’Enviats a signar.
 5. Organismes i Grups de publicació: consultar en quins està donat d’alta i veure quins membres els componen.
 6. Editar el seu perfil (excepte NIF i permisos).
 7. Exportar a XLS els llistats d’anuncis.

Signatari

Vídeo informatiu de la nova zona d'anunciants pels signataris

El signatari ha d'accedir a la Zona d'Anunciants amb certificat electrònic.

Si el signatari està donat d’alta en més d’un organisme o en més d’un grup de publicació el primer que ha de fer és escollir el que sigui del seu interès.

Un cop escollit l’organisme o grup de publicació es pot canviar.

Què es pot fer com a signatari?

Pantalla d’inici dels signataris
 1. Anuncis pendents de signar: signar, modificar o anul·lar anuncis enviats a signar pels tramitadors.
 2. Esborranys: consultar, modificar, esborrar o signar i enviar a publicar anuncis que estan en aquest estat.
 3. Anuncis pendents d’anul·lar: consultar, modificar, demanar la modificació o anul·lar els anuncis pendents de signar que el tramitador prèviament ha demanat que s’anul·lessin.
 4. Insereix un nou anunci: tramitar i signar l’anunci en un sol pas.
 5. Consulta els anuncis:
  • Consultar l’estat dels anuncis, filtrant per estat, data d’entrada, núm. de registre o de referència administrativa.
  • Accions: des d’aquesta icona es pot portar a terme totes les accions descrites amb els esborranys i els anuncis pendents de signar.
  • També es pot consultar els anuncis signats i enviats a publicar i modificar-los la data de termini de publicació o anul·lar-los.
 6. Anuncis pendents de revisar amb incidència: revisar i donar resposta de les incidències esmenables que li hagi comunicat el BOPB que hi ha en la tramitació de l’anunci.
 7. Organismes i Grups de publicació: consultar en quins està donat d’alta i veure quins membres els componen.
 8. Editar el seu perfil (excepte NIF i permisos).
 9. Exportar a XLS els llistats d’anuncis.

Només els gestors de permisos poden autoritzar nous usuaris.

Les altes es fan des de l’opció Gestiona usuaris, botó Nou usuari:

S’introdueix el NIF i les dades de l’usuari (Nom, cognoms, correu electrònic, telèfon i càrrec) així com els organismes anunciants i grups de publicació als quals es vol que estigui vinculat.

En triar l’organisme i grup de publicació també s’ha d’escollir el rol que tindrà l’usuari (consultor, tramitador i/o signatari). Aquests rols no són excloents, es van acumulant, per tant si es vol que un usuari sigui consultor, tramitador i signatari se li hauran d’assignar els 3 rols per separat.

Per tal que quedin guardades les dades dels nous usuaris és imprescindible que es triï a quin organisme anunciant i/o grup de publicació han d’estar vinculats.

Els usuaris autoritzats rebran una comunicació automàtica cada cop que siguin donats d’alta o de baixa en un organisme anunciant o grup de publicació o se li faci una modificació de permisos (rol).

Els usuaris poden estar autoritzats en diversos organismes anunciants, grups de publicació i amb rols diferents.


Són els diferents circuits de publicació que un organisme anunciant, per la seva organització interna, pot necessitar.

El responsable de crear els grups de publicació és el gestor de permisos. Aquest posarà nom als grups de publicació per poder-los identificar i escollirà els seus membres (amb els rols que els correspongui: consultors, tramitadors i/o signataris).

Cada organisme té un circuit de publicació d'anuncis per defecte.

Com crear un Nou Grup de publicació?

Només els gestors de permisos poden crear grups de publicació. Des de "Gestiona grups i permisos", botó "Nou Grup de Publicació".

S’haurà d’introduir el nom que identifiqui el grup de publicació, així com els membres que n'han de formar part (rols de signatari, tramitador i /o consultor).

Cal tenir en compte que per poder ser triats com a membres d’un grup de publicació, els usuaris han d’estar prèviament donats d’alta, és a dir que primer s’han de crear com a Nou usuari.


El canal d’inserció dels anuncis per a la seva publicació en el BOPB és a través del registre electrònic de la Diputació de Barcelona, accessible des de la Zona d’Anunciants del web del BOPB (https://bop.diba.cat ) només pels usuaris autoritzats de cada organisme anunciant.

En la inserció dels anuncis poden intervenir dos tipus d’usuaris: tramitadors i signataris.

Mitjançant la icona “Insereix un nou anunci” s’accedeix al formulari on s’han de facilitar les dades de publicació (termini de publicació), dades de l’anunci (resum de l’anunci) i fitxer de l’anunci (text en pdf de l’anunci que es publicarà).

Un cop emplenat el formulari d’inserció d’anuncis el tramitador l’envia a signar als usuaris amb rol de signataris. Aquests són els encarregats de signar l’ordre d’inserció dels anuncis, moment en què l’anunci obté un número del registre electrònic de la Diputació de Barcelona i queda pendent de publicació en el BOPB.

Els usuaris amb rol de signatari fan el mateix procés en un únic pas (per ells la tramitació i signatura de l’anunci es fa alhora).

És obligatòria la utilització de certificat electrònic reconegut per signar l’ordre d’inserció dels anuncis. Per tramitar o consultar anuncis o gestionar permisos es pot accedir a la Zona d’Anunciants amb el NIF i paraula de pas.


Els anuncis han de complir amb uns requeriments per a la seva publicació en el BOPB d’acord amb les instruccions tècniques aprovades a l’efecte, i publicades a la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona.

En el supòsit d’incompliment d’aquests requeriments no es cursarà la publicació i es comunicarà aquest fet a l’anunciant, tot determinant la suspensió de la tramitació mentre no es resolguin les incidències plantejades i es faci una nova tramitació.


Esborranys
Són els anuncis que s’ha iniciat la tramitació i s’han guardat abans d’enviar-se a signar.
Pendents de modificar
Són els anuncis que han estat retornats al tramitador per realitzar una modificació.
Pendents d'anul·lar
Són els anuncis que té pendents d'anul·lar el signatari a petició del tramitador.
Pendents de signar
Són els anuncis pendents de signar pel signatari que ha enviat el tramitador.
Pendents de publicar
Són els anuncis que han estat signats i enviats al BOPB, però que encara no s'han publicat.
Anul·lats
Són els anuncis que, per diferents motius, no s'han arribat a publicar al BOPB.
Publicats
Són els anuncis que ja s'han publicat al BOPB.

Des de l’1 de gener de 2021 la publicació de tots els anuncis en el BOPB és gratuïta.


El BOPB es publica de dilluns a divendres, excepte els dies festius d’àmbit estatal, autonòmic de Catalunya i local de la ciutat de Barcelona, el detall dels quals es publica a la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona.


El procés d’elaboració de la publicació implica definir una hora de tancament de l’edició, que es fixa a les 13.00 hores del dia hàbil anterior a la seva data de publicació efectiva.


La publicació dels anuncis es realitza com a màxim en els terminis que estableix l’apartat 3 de l’article 7 de la Llei 5/2002, de 4 d’abril, reguladora dels butlletins oficials de les províncies, en funció del tipus de tramitació sol·licitat pel remitent de l’ordre d’inserció. Aquests terminis es podran alterar quan es detecti una incidència en l’anunci que calgui resoldre, sens perjudici de l’establert en l’article 10 del Reglament de gestió del BOPB.


A través de la Zona d’Anunciants es pot comprovar l'estat d’un anunci mitjançant la icona “Consulta els anuncis”.

La cerca es pot fer per:

 • Estat de l’anunci: Esborrany, Pendents de modificar, Pendents d’anul·lar, Pendents de signar, Pendents de publicar, Anul·lats, Publicats o Tots.
 • Els meus anuncis (que he tramitat o signat jo) o Tots els anuncis.
 • Data d’entrada inicial i/o final.
 • Núm. d’identificador o Núm. de registre.
 • Referència administrativa.


El text ha d'estar justificat, ha de ser visualment clar i s’ha d’entendre.

Anar a la presentació de la pàgina i seleccionar mida A4 i marges normals.

Anar a Inserció/Edició de la capçalera i inserir el logotip de l’organisme anunciant.

Posar les dades de signatura de l'anunci: lloc i data de signatura i càrrec, nom i cognoms del signatari de l'anunci.

Verificar i guardar l'anunci en format PDF.

Veure vídeo de com fer un anunci per publicar al BOPB.

Exemples:

Administració local
Administració de justícia

1. Si l’anunci no està signat i enviat:

El tramitador:

 • Pot demanar al signatari l’anul·lació des de “Consulta els anuncis” dels anuncis amb l’estat “Enviat a signar”.

 • Pot Esborrar els anuncis que estiguin guardats com a “Esborrany” i encara no s’hagin enviat a signar.

El signatari:

 • Pot anul·lar els anuncis que li envien per signar els tramitadors des de la fitxa de l’anunci, si detecta que hi ha algun motiu que ho justifiqui.

 • Pot anul·lar els anuncis que li demanen que anul·li els tramitadors, des de la icona d’Anuncis pendents d’anul·lar.

 • Pot Esborrar els anuncis que estiguin guardats com a “Esborrany” i encara no s’hagin enviat a signar.

2. Si la tramitació ja està signada i enviada a publicar:

Només el signatari podrà anul·lar l’anunci, accedint des de “Consulta els anuncis”.

Aquesta acció la podrà dur a terme fins a les 13:00 hores del dia hàbil anterior a la data de publicació prevista de l’anunci. Després d’aquesta hora ja no es podrà anul·lar la inserció.

Tampoc es podran anul·lar anuncis que ja han estat publicats.


Només els signataris poden modificar una data de termini de publicació.

 • Si l’anunci no està signat i enviat, des de la fitxa de l’anunci es poden fer totes les modificacions que siguin necessàries (en aquest cas en les Dades de publicació).
 • Si l’anunci ja està signat i enviat, des de la icona de Consulta els anuncis, han de localitzar l’anunci i entrar a “Modifica el termini de publicació”.

Les modificacions de termini de publicació d’un anunci es podran demanar en qualsevol moment des de la data de signatura i enviament de l’anunci fins a les 13:00 hores de l’anterior dia hàbil a la data de publicació prevista.


L'Agenda 2030, aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015, és un full de ruta per a assolir el desenvolupament mundial sostenible. Mitjançant els 17 objectius (ODS) en els que es desplega, l'Agenda aborda els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l'educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. Cada ODS inclou diferents fites (en total 169) i serveix com a pla d'acció perquè la comunitat internacional i els governs nacionals, autonòmics i locals promoguin la prosperitat i el benestar comú en els anys vinents.


El BOPB difon la informació pública de la província de Barcelona amb la gestió de més de 40.000 anuncis a l'any. Té una mitjana de 8 milions de visites i més de 160.000 alertes anuals. Amb la nova catalogació dels anuncis, el BOPB donarà visibilitat a la gestió i a les actuacions alineades amb l'Agenda 2030 i els Objectius Mundials per al Desenvolupament Sostenible (ODS) que estan duent a terme els seus anunciants. En aquest sentit, es catalogaran els anuncis que estiguin alineats amb un o diversos ODS.


 • Apropar l'Agenda 2030 i els ODS a la població.
 • Augmentar el valor de la informació pública amb la catalogació dels anuncis en clau ODS.
 • Utilitzar el BOPB com a aparador per donar a conèixer la gestió dels governs en relació amb l'Agenda 2030.
 • Oferir al ciutadà la possibilitat de cercar com s'està desenvolupant l'Agenda 2030 en el territori i a què s'estan destinant els seus recursos.
 • Publicar anuncis amb un llenguatge comprensible, amb textos complets i, sempre que sigui escaient, alineats amb l'Agenda 2030.
 • Mostrar, a mitjà termini, estadístiques i indicadors sobre la quantitat d’actuacions relacionades amb els ODS dutes a terme en el territori i la seva evolució en el temps.

Per poder atorgar ODS als vostres anuncis, ha de quedar palès en la seva redacció que la finalitat que es persegueix està relacionada amb algun o alguns dels 17 ODS.

Catalogarem els anuncis amb algun ODS de l'Agenda 2030 sempre que se segueixin els següents requisits:

 • En les aprovacions d'ordenances i reglaments, si es publica el seu text complet.
 • En les convocatòries de personal, relacions d'admesos i exclosos, tribunals i nomenaments, quan s'indiquin les funcions del lloc de treball o els mèrits que es valoren.
 • En els projectes d'obres, serveis, etc., quan es detalli la seva finalitat.
 • En les convocatòries d’ajuts i subvencions, si es defineixen l'objecte, finalitat o els beneficiaris.
 • En les expropiacions, si s'especifica la finalitat pública que tenen.
 • En els pressupostos i modificacions de crèdit, quan s'estableixi l'objecte de la partida pressupostària de forma específica.
 • En el planejament i la gestió urbanística, quan s'identifiquin l'objectiu o l'àmbit.
 • No s'atorguen ODS segons el contingut dels enllaços: es poden corrompre o deixar de funcionar.
 • No s'atorguen ODS si no existeix relació entre el contingut de l’anunci i algun dels 17 objectius de l'Agenda 2030.
 • En tot cas, si voleu incorporar ODS en algun anunci, podeu fer una menció expressa dins del redactat del mateix text.