Qui som

El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) és una publicació de caràcter oficial que gestiona la Diputació de Barcelona mitjançant el Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i d'altres Publicacions Oficials.

El BOPB és el diari oficial on es publiquen les disposicions de caràcter general, i les ordenances, actes, edictes, acords, notificacions, anuncis i qualssevol resolucions de les administracions públiques i de l'Administració de Justícia d'àmbit territorial provincial de Barcelona, quan així estigui previst en una disposició legal o reglamentària. Podran publicar-se, també, altres actes o anuncis que aquestes administracions o anunciants particulars ordenin inserir.

El BOPB és, per tant, un dels instruments d'informació pública que utilitzen el conjunt de les administracions públiques que operen en l'àmbit geogràfic provincial per donar a conèixer la seva gestió, fer-la més transparent i permetre la participació dels ciutadans.

Missió

La missió del Servei del Butlletí Oficial de la província de Barcelona i d'altres Publicacions Oficials és publicar els anuncis oficials d'àmbit provincial amb criteris d'excel·lència, així com desenvolupar serveis de valor afegit orientats a facilitar l'accés a la informació pública d'àmbit català, per contribuir a la transparència de les administracions públiques.

Valors

  • Col·laboració: establir una bona relació amb els grups d'interès per obtenir uns resultats mútuament beneficiosos.
  • Excel·lència: actuar amb eficàcia i eficiència per obtenir els millors resultats.
  • Innovació: generar noves idees, serveis i pràctiques que aportin valor al servei.
  • Professionalitat i experiència: exercir amb responsabilitat, coneixement i experiència les nostres funcions.
  • Transparència: actuar amb claredat, compartint la informació i el coneixement disponible.
  • Vocació de servei públic: orientar-se cap a la ciutadania, amb la voluntat de satisfer les seves necessitats i prioritats.

Com funcionem

La Diputació de Barcelona va oficialitzar l'1 de gener de 2003 l'edició electrònica per Internet com a únic format oficial del BOPB, deixant d'editar el format paper. La constant evolució de les tecnologies de la informació i la comunicació ha fet que es replantegi la solució fins aleshores vigent basada en el format imprès per tal d'arribar, a data 1 de juliol de 2010, a la seva configuració definitiva com a publicació electrònica on els anuncis tenen una entitat pròpia sense estar agrupats en una edició compaginada.

A través d'aquest portal es garanteix l'accés universal i gratuït a l'edició electrònica del butlletí d'una manera senzilla i immediata des de primera hora del dia que es publica. Per assegurar la identificació i comunicació segura als nostres usuaris, està instal·lat en el servidor web el corresponent certificat electrònic reconegut expedit per un prestador de serveis de certificació competent.

El web centralitza tota la informació referent al butlletí: els serveis de consulta, la tramitació electrònica dels anuncis, la notificació de la publicació i liquidació de la taxa, mitjançant l'ús de certificat electrònic i altres mitjans segurs d'identificació i autentificació reconeguts a l'empara de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica i de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Els anuncis publicats en PDF tenen la consideració d'oficials i autèntics i estan signats electrònicament amb sistemes de signatura electrònica reconeguda. Cada edició disposa d'un sumari navegable, també signat electrònicament, que garanteix la integritat de l'edició completa des del moment de la seva publicació.

El BOPB es publica de dilluns a divendres, excepte els dies festius, en format PDF.

El Servei treballa sota la gestió de la qualitat des del 2006 quan incorpora el model ISO 9001:2000. Set anys després i un cop assolida la millora que l'aplicació de la norma podia oferir a l'organització, es decideix anar un pas més enllà amb la implantació del model de gestió EFQM (European Foundation for Quality Management o Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat) que reconeix l'excel·lència en gestió en les organitzacions.

Localització

Gerència

Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i d'altres Publicacions Oficials

Horari: de 9:00 h a 14:30 h
Londres, 55
08036 Barcelona 
Tel. 934 022 581
Fax. 934 022 775
bop@diba.cat
 

Transport

Metro - Línia 5 Hospital Clínic

Autobús - Línies V11, 59, 63, 67 i 68